ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1
 

   
     

 

ชื่อ

นายกำจัด  คงหนู

 

ภูมิลำเนา

จังหวัดพัทลุง

 

ที่อยู่ปัจจุบัน

จังหวัดนนทบุรี

 

 

การศึกษา

 

-กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มศว ประสานมิตร

-ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารการศึกษาสำหรับ

หน่วยงานราชการและภาคเอกชน รุ่นที่ 1  สถาบันพระปกเกล้า 

-ประกาศนียบัตรนักปกครองระดับสูง(นปส.) รุ่นที่ 53  

วิทยาลัยมหาดไทย    สถาบันดำรงราชานุภาพ
-กำลังอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตามมาตรฐานที่ ก.ศป.รับรอง รุ่นที่ ๒ วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

สำนักงานศาลปกครอง

 

 

การรับราชการ

 

-ครู

-ศึกษานิเทศก์

-ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ

-ศึกษาธิการอำเภอ

-ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด

-ศึกษาธิการจังหวัด

-ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1

-ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2

-ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1

-เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2561

 

ครอบครัว

 

คู่สมรส นางแน่งน้อย  คงหนู ครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 สพท.นนทบุรี เขต 1

บุตร

 

นางสาวแก้วขวัญ  คงหนู จบการศึกษาปริญญาโท

 

สาขา กฎหมายอาญา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

นิติกร  กรมบังคับคดี  กระทรวงยุติธรรม

 

 

คติประจำใจ

 

 

ความพยายามเป็นเรื่องของมนุษย์  ความสำเร็จเป็นเรื่องของฟ้าดิน