ภาพข่าวเดือน เมษายน ๒๕๕๗
   
ตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้าง สพป.ปท.๑
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า
การก่อสร้างอาคาร สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ณ สถานที่ก่อสร้างฯ
ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗
อบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติการเปิดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการ
บริหารจัดการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ซึ่งจัดโดยสำนัก
อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา สพฐ. โดยครั้งนี้
นายสมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการ
อบรม ณ โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

ประชุมคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัล
นายสมมาตรชิตญาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่อดำเนินการจัดสรรเงินรางวัล
ให้กับข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ณ ห้องประชุม
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗

คัดเลือกทุนโครงการสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
นายวินชัย อุยางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุน
และประสานงาน ระดับจังหวัดปทุมธานี โครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำ
ปีการศึกษา๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗

สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานอำนวยการการสอบสัมภาษณ์การสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย  ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยมีนายพงศ์เฉลิม 
เปาริก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพร.(ผู้แทน สพฐ.) เข้าร่วม
สังเกตการณ์ ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม บริเวณศาลากลาง จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗

ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ปีพุทธศักราช
๒๕๕๗ ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗

คัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ปี’๕๖
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗

งานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ นำคณะข้าราชการ
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ วางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗  เพื่อเป็นการน้อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน
ที่ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ขับไล่อริราชศัตรู
ตลอดพระชนมายุ  ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม บริเวณศาลากลาง
จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลังฯ ๓๘ ค.(๒)
นายกำจัด คงหนูผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ตรวจสอบการจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลังบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา จัดโดยสำนักงาน ก.ค.ศ. โดยมี
นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์  รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.
เป็นประธานการประชุมณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท
จ.นครนายก เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗

ตรวจเยี่ยมการประมวลผลสอบครูผู้ช่วย
นายกำจัด คงหนูผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมการประมวลผลการ
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย
ณ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗

ตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้าง สพป.ปท.๑
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า
การก่อสร้างอาคาร สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ณ สถานที่
ก่อสร้างฯ ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมือง
ปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗

ประชุมพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษา
นายกำจัด คงหนูผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของ
สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๕๗ณ ห้องประชุม
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
นายกำจัด คงหนูผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น
พระราชกุศลแต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวโรกาสที่ทรงพระเจริญพระชนม์มายุครบรอบ ๖๐ พรรษา
ซึ่งนายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาการเปรียญ วัดชินวรารามวรวิหาร
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗

ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย
นางพจมาน พงษ์ไพบูลย์ ผู้แทน ก.ค.ศ. นายกำจัด คงหนู
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑ และนางนิจวดี เจริญเกียรติบวร
ผอ.กลุ่ม วพร.(ผู้แทน สพฐ.) ได้ออกตรวจสนามสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย(วันที่สอง
ของการสอบฯ) ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี และโรงเรียน
วัดหงส์ปทุมาวาสเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗
ตรวจเยี่ยม สพป.ปทุมธานี เขต ๑
นางนิจวดี เจริญเกียรติบวร ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้ สำนักพัฒนานวตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
ได้ไปตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารสพป.ปทุมธานี เขต ๑(แห่งใหม่)
ณ สถานที่ก่อสร้างฯถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗

ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย
นางพจมาน พงษ์ไพบูลย์ ผู้แทน ก.ค.ศ. นายกำจัด คงหนู
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีเขต ๑ ได้ออกตรวจสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียน
วัดหงส์ปทุมาวาส และโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๗

เตรียมความพร้อมสนามสอบครูผู้ช่วย
นายกำจัด คงหนูผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ ได้ออกตรวจความพร้อม
สนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส และโรงเรียน
อนุบาลปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๘เมษายน ๒๕๕๗

ประชุมคณะทำงานฯ กิจการลูกเสือ
นายกำจัด คงหนูผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ เป็นประธาน
การประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ของสำนักงานลูกเสือจังหวัด
ปทุมธานี ณ ห้องประชุมสพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗

ตรวจเยี่ยม สพป.ปทุมธานี เขต ๑
นางพจมาน พงษ์ไพบูลย์ ผู้แทน ก.ค.ศ. ได้ไปตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคาร
สพป.ปทุมธานี เขต ๑(แห่งใหม่) ณ สถานที่ก่อสร้างฯ ถ.ปทุมธานี-สามโคก
ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗

ประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ และ
ได้ตรวจความพร้อมของสนามสอบ ศูนย์ออกข้อสอบ
เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗
พรวันสงกรานต์
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ นำคณะข้าราชการเข้าขอพร
จากนายอภิชาติ  จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ณ อาคาร สพฐ.๑
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗
พรวันสงกรานต์
คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการ
และลูกจ้างฯ เข้าขอพรจากนายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ณ สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗

รับมอบอาคารเรียน ร.ร.วัดเชิงท่า
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ และนายชาญ พวงเพ็ชร์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานร่วม
ในพิธีรับมอบอาคารเรียนและเปิดอาคารเรียนของโรงเรียน
วัดเชิงท่า เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนไว้ใช้ประโยชน์ในการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมของโรงเรียน ต่อไป
ณ โรงเรียนวัดวัดเชิงท่า อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗

ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ นำคณะข้าราชการ
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัด
ปทุมธานี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ เพื่อเป็นการสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ณ สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗

ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
นายแสนยา สามไชย (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ประธานในการประชุม
อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗

ตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้าง สพป.ปท.๑
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า
การก่อสร้างอาคาร สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ณ สถานที่ก่อสร้างฯ
ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ซีพีแรม
นายกำจัด คงหนูผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๕๖ ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม
จากหลักสูตรฯ เดิม พุทธศักราช ๒๕๔๖ เป็นพุทธศักราช
๒๕๕๖ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗
กำลังใจ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างฯ
ได้ไปเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ นายแสงทอง เจ็งสวัสดิ์
และครอบครัว ณ บ้านพัก อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
นายสมชาย อัชฌากุล (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗

ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต ๑ (ก.ต.ป.น.) ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗

ตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้าง สพป.ปท.๑
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า
การก่อสร้างอาคาร สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ณ สถานที่ก่อสร้างฯ
ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗

งานพิธี”วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”
นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ นำคณะข้าราชการ
สพป.ปทุมธานีเขต๑วางพานพุ่มถวายราชสักการะ  เนื่องในวัน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ์  ณอาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลาง
จังหวัดปทุมธานี  เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗  

บันทึกความเข้าใจ (MOU)
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ
(MOU) ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
จังหวัดปทุมธานี  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดป่างิ้ว
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เลื่อนขั้นเงินเดือน
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานและกลั่นกรอง การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและ
บุคลากรทางการศึกษาฯ(๓๘ ค.(๒)) ณ สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗