อบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติการเปิดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ซึ่งจัดโดยสำนักอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา สพฐ. โดยครั้งนี้นายสมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการอบรม
ณ โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗