คัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ปี’๕๖
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗