คัดเลือกทุนโครงการสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
นายวินชัย อุยางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรผู้รับพระราชทานทุน
และประสานงานระดับจังหวัดปทุมธานี โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗