ประชุมคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัล
นายสมมาตร ชิตญาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
จัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่อดำเนินการจัดสรรเงินรางวัลให้กับข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ณ ห้องประชุม
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗