ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธาน
การประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้า-ประปา และประชุมคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่ควรได้รับการปรับสภาพ
แวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗