ภาพข่าวเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
   

ทรงพระเจริญ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารอเนกประสงค์
“พระราชทาน ๕” โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 
และติดตามงานที่พระองค์ทรงให้ความช่วยเหลือ
สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เมื่อปี
๒๕๕๔ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี(เป็นการส่วนพระองค์)
ในการนี้ นายอภิชาติ  จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
ผู้บริหารโรงเรียน  ข้าราชการครู  นักเรียนและประชาชน
เฝ้ารับเสด็จ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

ขอพรปีใหม่
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับใบอนุญาติ ข้าราชการครู และ
นักเรียน ร่วมคารวะพร้อมขอพร จากนายกำจัด คงหนู
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ณ สพป.ปทุมธานี เขต ๑

ตรวจเยี่ยมเตรียมการรับเสด็จ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมดูความพร้อม
เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร
อเนกประสงค์ “พระราชทาน” และติดตามงานที่พระองค์
ทรงให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัย เมื่อปี ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
และโรงเรียนวัดชินวราราม เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
รองผู้อำนวยการและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เยี่ยมชมและเป็นกำลังใจ
แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ที่เข้าร่วม
จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

รับมอบอาคารเรียน ร.ร.จารุศรบำรุง
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานรับมอบอาคารเรียนเพื่อนศิลปิน ๘ และ
ห้องสุขา ซึ่งได้รับงบประมาณจากคณะศิลปินช่อง ๓ และผู้ร่วมบริจาค
พร้อมทั้งมอบโลห์ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริจาคที่ดินสร้างอาคารเรียน
และได้มอบอาคารเรียนให้โรงเรียนไว้ใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียน
การสอน และกิจกรรมของโรงเรียน ณ โรงเรียนจารุศรบำรุง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

ขอพรปีใหม่
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ร่วมคารวะและขอพรปีใหม่
กับนายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗

ตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้าง สพป.ปท.๑
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า
การก่อสร้างอาคาร สพป.ปทุมธานีเขต ๑ แห่งใหม่
ณ สถานที่ก่อสร้างฯ ถนนปทุมธานี-สามโคก ตำบล
บางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖

รับมอบอาคารเรียน ร.ร.วัดสุทธาวาส
นายกำจัด คงหนูผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบ
อาคารเรียนแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
จำนวน ๓ ชั้น ๖ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่งซึ่งได้รับงบประมาณ
จาก อบจ.ปทุมธานี และมอบต่อให้โรงเรียนไว้ใช้ประโยชน์
ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมของโรงเรียน
ณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
รับมอบอาคารเรียน ร.ร.วัดบ่อเงิน
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนแบบองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จำนวน ๓ ชั้น ๖ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง
ซึ่งได้รับงบประมาณจาก อบจ.ปทุมธานี และมอบต่อให้โรงเรียน
ไว้ใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมของโรงเรียน
ณ โรงเรียนวัดบ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖
ประชุม รอง ผอ.สพป. /ผอ.กลุ่ม
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ประธานในการประชุม
รองผู้อำนวยการ,ผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖
ให้สัมภาษณ์นักศึกษา
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ให้สัมภาษณ์กับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ข้อมูลเกี่ยวกับหลักการ
กระบวนการเทคนิคการบริหาร ทิศทางการดำเนินงาน
การจัดการเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการ
ดำเนินงาน ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ
นายแสนยา สามไชย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)ประธานในการประชุม อ.ค.ก.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

ประชุมเตรียมการรับเสด็จ
นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑
ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร
อเนกประสงค์ “พระราชทาน” และติดตามงานที่พระองค์
ทรงให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
เมื่อปี ๒๕๕๔ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี(เป็นการส่วนพระองค์)
โดยมีนายธีรวุฒิ ศิริวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
เป็นประธานการประชุม ณ โรงเรียนวัดชินวราราม เมื่อวันที่
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
เพื่อเตรียมความพร้อม ในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จมาเปิดหอประชุมเอนกประสงค์
“อาคารพระราชทาน” ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ และโรงเรียน
วัดชินวราราม ซึ่งทั้งสองโรงเรียนเป็นโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ ฯ
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
ตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า
การก่อสร้างอาคาร สพป.ปทุมธานีเขต ๑ แห่งใหม่
ณ สถานที่ก่อสร้างฯ ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
ร่วมประชุมทางไกล นโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาฯ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกล Video Conference เรื่องนโยบาย
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไปยังครูและผู้บริหารการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาทั่วประเทศ โดยนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม
สพป.ปทุมธานี เขต ๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖
เตรียมจัดนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายวิโรจน์ ผลแย้ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการ
จัดเต็นท์นิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖
ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งการจัดนิทรรศการจัดตามคำขวัญของงาน
“สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยมเปี่ยมคุณธรรม” ณ ห้องประชุม
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
ประชุมโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโอนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต ๑ จำนวน ๖ ราย
ณ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖
เตรียมจัดนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายวิโรจน์ ผลแย้มรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการ
จัดเต็นท์นิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖
ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งการจัดนิทรรศการจัดตามคำขวัญของงาน
“สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยมเปี่ยมคุณธรรม” ณ ห้องประชุม
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรียกบรรจุครูคอมพิวเตอร์
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานและกล่าว
ให้โอวาทแก่ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา
คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ ราย ณ ห้องประชุม
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
นายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ นำคณะข้าราชการ
ในสังกัด สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ร่วมพิธีจุดเทียนชัย
ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม
๒๕๕๖ โดย นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปทุมธานี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณศาลากลางจังหวัด
ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ นำคณะข้าราชการในสังกัด
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ
แผ่นดิน งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
โดย นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
เป็นประธานในพิธี ณ ศาลารักษ์ปทุม บริเวณศาลากลาง
จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

พิธีทำบุญตักบาตร
นายสมมาตร ชิตญาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ นำคณะข้าราชการ
ในสังกัด สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
โดย นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

งาน มหัศจรรย์แห่งต้นไม้  เพื่อการเรียนรู้
นายสมมาตร  ชิตญาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานงาน
“ มหัศจรรย์แห่งต้นไม้  เพื่อการเรียนรู้ ” ครั้งที่ ๔  
ณ โรงเรียนวัดเปรมประชากร อำเภอเมืองปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 

เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ได้ไปเยี่ยมชมนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ลานอเนกประสงค์ ต.บ้านฉาง
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ในอำเภอลาดหลุมแก้ว จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่โรงเรียน
วัดบัวขวัญ,สว่างราษฎร์บำรุง,และโรงเรียนวัดลำมหาเมฆ
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูและนักเรียน
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

ร่วมพิธีเปิดอาคาร ร.ร.วัดแจ้งลำหิน
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
อาคารเรียนเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙(ปรับปรุง) ๒ ชั้น ๔
ห้องเรียนของโรงเรียนวัดแจ้งลำหิน โดยนายอภิชาติ จีระวุฒิ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ Mr.Pierre
Lorinet  ผู้แทน บริษัททราฟฟิกกูล่า จำกัด เป็นประธานร่วม
ในพิธีเปิดอาคารดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ
“มหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ธันวาคม ๒๕๕๖” โดยครั้งนี้ นายวินชัย อุยางกูร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิด
ณ ลานอเนกประสงค์ ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ พระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงาน “มหกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ธันวาคม ๒๕๕๖” ในส่วนของ สพป.ปทุมธานี
เขต ๑ ณ ลานอเนกประสงค์ ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖