ตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้าง สพป.ปท.๑
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า
การก่อสร้างอาคาร สพป.ปทุมธานีเขต ๑ แห่งใหม่ ณ สถานที่ก่อสร้างฯ ถนนปทุมธานี-สามโคก ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖