ภาพข่าวเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
   

ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า
การก่อสร้างอาคาร สพป.ปทุมธานีเขต ๑ณ สถานที่ก่อสร้างฯ
ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เปิดโลกอาชีวะสู่อาชีพ AEC
นายกำจัด คงหนูผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ ประธานเปิดงานกิจกรรม
วันวิชาการ เปิดโลกอาชีวะสู่อาชีพ AEC ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๖ ภายในงานมีการนำเสนอกิจกรรมหลากหลาย
ทั้งด้านวิชาการและนันทนาการของนักศึกษา
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
นายแสนยา สามไชย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)ประธานในการประชุม
อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯ ใน ก.ค.ศ.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗ ซึ่งกำหนดหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๕ หน่วย ดังนี้
๑.หน่วยเลือกตั้ง สพป.ปทุมธานี เขต ๑
๒.หน่วยเลือกตั้ง ร.ร.วัดหงส์ปทุมมาวาส(อ.เมืองปทุมธานี)
๓.หน่วยเลือกตั้ง ร.ร.คลองสอง(อ.คลองหลวง)
๔.หน่วยเลือกตั้ง ร.ร.ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(อ.ลาดหลุมแก้ว)
๕.หน่วยเลือกตั้ง ร.ร.วัดสามุคคิยาราม(อ.สามโคก)

ประชุมพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนฯ
นายวิโรจน์ ผลแย้ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมพิจารณา
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

การตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
นายอนันต์ ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
การประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ รอบที่ ๑
ซึ่งหน่วยรับการตรวจฯ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจ
ราชการพร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุม
สพม.เขต ๔ และออกตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการและ
ห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนวัดชินวราราม โดยนายกำจัด คงหนู
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ตรวจเยี่ยมการสอบ NT ป.3
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ออกตรวจเยี่ยมการสอบประเมิน
คุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา
๒๕๕๗(NT ป.๓) พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเป็นขวัญ
และกำลังใจแก่ครูและนักเรียน เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า
การก่อสร้างอาคาร สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ณ สถานที่ก่อสร้างฯ
ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

พัฒนาศักยภาพการบริหารงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑ จัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๒๐–๒๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำ
ประสบการณ์และแนวคิดมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
บริหารงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา มีคณะกรรมการ
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑ และผู้เกี่ยวข้อง
ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน ๔๐ คน

ประชุม NT ป.๓
นายกำจัด คงหนูผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ เป็นประธานการประชุม
เพื่อแจ้งแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
(NT ชั้น ป.๓) ณ ห้องประชุมโรงเรียนคลองบ้านพร้าว 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
นายสมชาย อัชฌากุล (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ร่วมพิธีเปิดงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ “สุดยอดเด็กไทย
คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม”Good Thinker, Good Morality,
Ensuring Greatness โดยนายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี
ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑-๓ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ร่วมพิธีเปิดงาน “PTTC Open House”
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน
“PTTC Open House” วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ปีการศึกษา
๒๕๕๖ ซึ่งมีการมอบตู้เก็บและชารต์แท็บเล็ต ให้กับโรงเรียน
ในสังกัด สพป.ปทุมธานี เขต ๑ จำนวน ๙ โรงเรียน โดย
ดร.ขวัญชัย พานิชการ ผู้อำนวยการฯ จัดให้นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ดำเนินการตามโครงการพี่ช่วยน้อง
ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ประชุมประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ พร้อมด้วยคณะ
ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษา
เอกชนจังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำ
โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัด
ปทุมธานี ณ ห้องประชุมโรงเรียนผ่องสุวรรณ อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ประชุมกำหนดกรอบอัตรากำลังบุคลากรฯ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการกำหนดกรอบอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษา
ของ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า
การก่อสร้างอาคาร สพป.ปทุมธานีเขต ๑ณ สถานที่ก่อสร้างฯ
ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานีจ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อบจ.ปท.คัพ
นายกำจัด คงหนูผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
การแข่งขันกีฬานักเรียน อบจ.ปทุมธานี คัพ เขตอำเภอเมือง
ปทุมธานี ซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมขันเป็นโรงเรียนสังกัด สพป.
ปทุมธานี เขต ๑และสังกัด สพม.๔ โดยนายชาญ พวงเพ็ชร์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน
ในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาโรงเรียนปทุมวิไล
เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
ประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน(O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๕๖(ในระดับศูนย์สอบ
สพป.ปทุมธานี เขต ๑)ได้ออกตรวจเยี่ยมศูนย์สอบโรงเรียน
วัดเปรมประชากร,วัดเกิดการอุดมและโรงเรียนคลองบ้านพร้าว
ซึ่งระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๖ สอบวันที่ ๘ กุมพาพันธ์ ๒๕๕๗
จำนวน ๑๙ ศูนย์สอบ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ระหว่าง
วันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์๒๕๕๗ จำนวน ๙ ศูนย์สอบ

ประชุมกลั่นกรองเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ เพื่อประกอบ
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑
นายกำจัด คงหนูผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีเขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างอาคาร สพป.ปท.๑
นายอนันต์ ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมด้วยคณะได้ไปตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างอาคาร
สพป.ปทุมธานี เขต ๑(แห่งใหม่)ณ สถานที่ก่อสร้างฯ
ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ประชุมเครือข่ายและประสานแผนการตรวจราชการฯ
นายอนันต์ ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
การประชุมเครือข่ายและประสานแผนการตรวจราชการตามนโยบาย
การตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
โดยนายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

พิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
นายวิโรจน์ ผลแย้ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธาน
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวของศูนย์การเรียนบ้านสายใยรัก
แห่งการเรียนรู้ ระดับปฐมวัยต่ำกว่า ๓-๕ ปี เด็กชาย
พันธุ์ธัช ศักดิ์ชัยพานิชกุล ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี
เขต ๑ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ เยี่ยมชมอาคารเรียน “อบจ.ปทุมธานี
เฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งอาคารหลังนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จาก อบจ.ปทุมธานี สร้างให้เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศีกษา
โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างอาคาร สพป.(แห่งใหม่)
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคาร
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ (แห่งใหม่) ณ สถานที่ก่อสร้าง ถนน
ปทุมธานี – สามโคก อำเภอเมืองปทุมธานี เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗

กำลังใจ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ เดินทางไปให้กำลังใจนายชาญ พวงเพ็ชร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และบุคลากร
อบจ.ปทุมธานี ซึ่งอาคาร อบจ.ปทุมธานี ประสบอัคคีภัย
ณ อบจ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ประชุมชี้แจงการจัดสอบ 0-NET
นายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานประชุมชี้แจงการจัดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (0-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๖
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบและคณะกรรมการสังเกตการสอบ
ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ประชุมจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา ปี’๕๖
นายวิรัช ฐิติรัตนมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
จัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗