ภาพข่าวเดือนมกราคม ๒๕๕๗
   

ประชุมวิเคราะห์โครงการ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุม
วิเคราะห์โครงการงบประมาณเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗

ร่วมเป็นเกียรติการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
ร่วมเป็นเกียรติการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนวัดบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗

คัดเลือกบุคลากรวิทย์&คณิตย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ
๒๕๕๗  จำนวน ๑๕ ราย ดังนี้บุคลากรวิทยาศาสตร์ จำนวน
๗ ราย บุคลากรคณิตศาสตร์ จำนวน ๘ ราย ณ ห้องประชุม
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม น.ส.ปอวัลย์
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการและลูกจ้าง
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในงานศพ
นางสาวปอวัลย์ ปานสังข์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ณ วัดลาดสนุ่น ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗

ตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า
การก่อสร้างอาคาร สพป.ปทุมธานีเขต ๑ณ สถานที่
ก่อสร้างฯ ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมือง
ปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗

อบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานข้าราชการฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
จัดให้มีการอบรม พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการ
บุคลากรและลูกจ้าง ในสังกัด ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต ๑ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้นและ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ อ.เชียงคาน อ.ภูเรือ จ.เลย
ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ มกราคม ๒๕๕๗
ตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า
การก่อสร้างอาคาร สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ณ สถานที่ก่อสร้างฯ
ถนนปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗

ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมสัมมนา
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ณ ศาลารักษ์ปทุม ศาลากลาง
จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗

ประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ ประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา ให้กับผู้ต้องขังในทัณฑสถาน
บำบัดพิเศษหญิง ในระดับ ปวช. ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี กับ
ทัณฑสถานหญิงและโรงเรียนเอชน ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗

กลั่นกรองข้อมูลการย้ายที่ตั้ง ร.ร.วัดเชิงท่า
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุม
คณะทำงานตรวจสอบการกลั่นกรองข้อมูลการขอย้ายที่ตั้ง
โรงเรียนวัดเชิงท่า เพื่อนำเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗

ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
ครั้งนี้นายกำจัด คงหนูผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ เข้าร่วมการประเมินดังกล่าว
ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานีเขต ๑ และห้องประชุม สพม.๔
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗

ประชุมจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา ปี’๕๖
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปี
๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

เปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน
กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ของกลุ่มเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เครือข่ายที่ ๖
(อ.คลองหลวง) ณ สนามเมนสเตเดียม มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

พิธีงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๗
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ประธานการจัดงานพิธีงาน
วันครู ประจำปี ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗

เตรียมการจัดงานวันครู ปี ‘๕๗
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ได้ไปตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อม
การจัดงานวันครู ปี ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗

เตรียมการจัดงานวันครู
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ได้ไปตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อม
การจัดงานวันครู ปี ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗

ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
นายแสนยา สามไชย (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ประธานในการประชุม
อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗

ตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า
การก่อสร้างอาคาร สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ณ สถานที่ก่อสร้างฯ
ถนนปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗

กลั่นกรอง งบ’๕๗ ร.ร.น้ำท่วม
นายวิรัช ฐิติรัตนมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองงบประมาณปี ๒๕๕๗ ที่ได้รับจาก สพฐ. เพื่อช่วยเหลือ
โรงเรียนประสบอุทกภัย ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานีเขต ๑
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗

ทอดผ้าป่าการศึกษาและงานวันเด็ก ร.ร.วัดสามัคคิยาราม
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ประธานการทอดผ้าป่าการศึกษา
และการจัดงานวันเด็ก ณ โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม อ.สามโคก
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ในอำเภอคลองหลวง จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
บึงเขาย้อน,บ้านบึงและโรงเรียนวัดมงคลพุการาม
เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่ครูและนักเรียน
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗

ตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า
การก่อสร้างอาคาร สพป.ปทุมธานีเขต ๑ ณ สถานที่ก่อสร้างฯ
ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗

ประชุมกลั่นกรองย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุม
กลั่นกรองย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ณ สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗

ประชุมการจัดทำแผนฯ งบ’๕๗
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ เป็นประธานการประชุม
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานีเขต ๑
เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗

สวัสดีปีใหม่
คณะผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและภาคเอกชน เข้าขอพร
จากนายกำจัด คงหนูผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗
ณ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้คณะจากกองราชเลขานุการ
ในพระองค์ ฯ มาตรวจโรงอาหารและอาคารเจริญผล
วิทยาเวศม์ เพื่อที่จะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม
เพื่อยืดอายุการใช้งานต่อไป ณ โรงเรียนวัดชินวราราม
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗

ประชุมการจัดงานวันครู ๒๕๕๗
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ เป็นประธานการประชุม
ประธานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
เกี่ยวกับการจัดงานวันครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สพป.
ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗

สวัสดีปีใหม่
คณะผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู เข้าขอพรจาก
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗
ณ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗

สวัสดีปีใหม่
คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู นักเรียน
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างฯ เข้าขอพรจากนายกำจัด คงหนู
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต ๑ ซึ่งมีการมอบกระเช้าและแลกเปลี่ยนของขวัญเป็นที่ระลึก
เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ ณ สพป.ปทุมธานีเขต ๑
เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการศึกษา
ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสเพื่อดูสถานที่สำหรับ
จัดงานวันครูประจำปี ๒๕๕๗ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗
และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับครูและนักเรียน ณโรงเรียน
วัดหงส์ปทุมาวาส เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗

อวยพรวันคล้ายวันเกิดนายกชาญ พวงเพ็ชร์
นายกำจัด คงหนูผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗

พรปีใหม่
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาเข้าขอพรกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
รองผู้ว่าราชการฯ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ ณ ศาลากลาง
จังหวัดปทุมธานีเขต ๑ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗

ขอพรปีใหม่
คณะผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
เข้าขอพร จากนายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ณ สพป.ปทุมธานีเขต ๑
เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗