ภาพข่าวเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
   
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ
ร่วมวางพานพุ่มถวายในพิธี“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”  และพิธีเนื่องในวันข้าราชการ
พลเรือน ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม บริเวณศาลากลางจังหวัด
ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
นายสมมาตร ชิตญาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหาร
สถานศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗

ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้าง สพป.ปท.๑
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า
การก่อสร้างอาคาร สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ณ สถานที่ก่อสร้างฯ
ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗

บรรยายพิเศษเทคนิคการสอนอ่านออกเขียนได้
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ
เทคนิคการสอนอ่านออกเขียนได้และอ่านรู้เรื่อง ให้
กับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-๔
ณ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗

ตรวจเยี่ยมค่ายภาษาอังกฤษ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมค่ายภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน ชั้น ป.๓ ณ โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้  และ
ชั้น ป.๔ - ป.๕ ณ โรงเรียนวัดเทียนถวาย จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗

อบรมเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ประธานเปิดการอบรม
เชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและ
การดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
โดยวิธีสอบราคาให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้รับผิดชอบประจำ
โรงเรียน ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗

ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
นายแสนยา สามไชย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)ประธานในการประชุม
อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗

รับมอบห้องสมุดอาเซียน
นายสมมาตร ชิตญาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน
ที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓
พร้อมทั้งเปิดและรับมอบห้องสมุดอาเซียน(ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการศึกษา) เพื่อให้โรงเรียนไว้ใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียน
การสอน ต่อไป ณ โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗

ประชุม รอง ผอ.สพป. และ ผอ.กลุ่ม
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุม
รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑ และ ผอ.กลุ่มงาน ณ ห้องประชุม
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗

พัฒนาครูและบุคลากรกลุ่มเครือข่ายฯ กลุ่มที่ ๕ 
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ มอบนโยบายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาตนและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและ
มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น ตามโครงการการพัฒนาบุคลากรกลุ่มเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มที่ ๕(อ.คลองหลวง) 
ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียน จำนวน ๑๒ โรงเรียน ณ โรงเรียนบึงเขาย้อน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
นายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน
โครงการสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนในสังกัด เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมออร์ทอร์เรียน สวทช.
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗

วันแห่งความสำเร็จบัณฑิตน้อย
นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานมอบวุฒิบัตร
ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และชั้นประถม
ศึกษาปีที่ ๖ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจมีความภาคภูมิใจ และปลูกฝัง
ให้นักเรียนมีทัศนะคติที่ดีต่อการศึกษา ณ โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗

ประชุมกำหนดตำแหน่ง ๓๘ ค(๒) ระดับเชี่ยวชาญ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการประเมินค่างานเพื่อการขอกำหนดตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรตรา๓๘ ค(๒) ประเภท
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ณ สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗

ประชุมสัมมนาผู้บริหาร ร.ร. เอกชนในระบบ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ
ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ
วัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้เพื่อให้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร กฎระเบียบ การเบิกจ่ายเงินฯ ข้อบังคับและแนวทาง
การดำเนินกิจการของโรงเรียนในระบบ นำไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องปทุมเพลส ชั้น ๕ โรงแรม
ปทุมธานีเพลส  จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗

เปิดค่ายภาษาอังกฤษ ชั้น ป.๓
นายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ประธานเปิดค่ายภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้น ป. ๓ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๘ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน
๒๕๕๗ เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ให้สูงขึ้น ณ โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้  อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗

รับสมัครครูผู้ช่วย
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานอำนวยการสอบ
แข่งขันฯ ได้ตรวจเยี่ยมการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๗ ตั้งแต่
วันที่ ๑๗-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๗ กลุ่มวิชาเอก
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น ๓ สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗

ค่ายภาษาอังกฤษ
นายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดค่าย
ภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๕ ระหว่างวันที่
๑๗ มีนาคม – ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนวัดเทียนถวาย
อำเภอเมืองปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗

วันแห่งความภูมิใจ
นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดงาน
วันแห่งความภูมิใจ ของโรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา อ.เมือง
ปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗

ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้าง สพป.ปท.๑
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า
การก่อสร้างอาคาร สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ณ สถานที่ก่อสร้างฯ
ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗

อบรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารโรงเรียน
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรม
และบรรยายพิเศษตามโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี และศึกษา
แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จ.ตาก-เชียงใหม่ ระหว่าง
วันที่ ๑๓-๑๖ มีนาคม๒๕๕๗

ประชุมการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๗
ซึ่งรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๗-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
ณ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗

รับมอบอาคารเรียน ร.ร.ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร
นายกำจัด คงหนูผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ นายชาญ พวงเพ็ชร นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานร่วมในพิธี
รับมอบและเปิดป้ายอาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้ว
เกสร(วรพงศ์อนุกูล) เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนไว้ใช้ประโยชน์
ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมของโรงเรียน
ณ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกสร อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗๒๕๕๗

คัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา
นายวิโรจน์ ผลแย้ม รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิ
พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗

ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้าง สพป.ปท.๑
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า
การก่อสร้างอาคารสพป.ปทุมธานีเขต ๑ ณ สถานที่ก่อสร้างฯ
ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗

รับมอบอาคารเรียน ร.ร.วัดบางนา
นายกำจัด คงหนูผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑นายสาคร อำภิน รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานร่วม
ในพิธีรับมอบอาคารเรียน และทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อการศึกษาของโรงเรียนวัดบางนา(เส็งเลิศประชานุกูล)
เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนไว้ใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมของโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดบางนา
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗

ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้าง สพป.ปท.๑
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า
การก่อสร้างอาคารสพป.ปทุมธานีเขต ๑ ณ สถานที่ก่อสร้างฯ
ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗

เปิดงานมหกรรมวิชาการและตลาดนัดอาชีพ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการ
และตลาดนัดอาชีพ เปิดประตูสู่อาเซียน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม
การแสดงของนักเรียนการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและ
กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดจนการจัดจำหน่ายสินค้าจากผลผลิต
ด้านการเกษตรและการฝึกอาชีพของนักเรียน โดยมีโรงเรียน
ในกลุ่มเครือข่ายและเจ้าหน้าที่จากองค์กรท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม
ณ โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้  เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น
นายสมมาตร ชิตญาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ผู้ได้รับผลกระทบจากการยุบเลิก
ตำแหน่งไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในสายงาน
วิชาการเงินและบัญชี ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม  ๒๕๕๗

ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้าง สพป.ปท.๑
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า
การก่อสร้างอาคาร สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ณ สถานที่ก่อสร้างฯ
ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗

ประชุม ร.ร.อนุบาลประจำจังหวัด ภาคกลาง
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุม
และบรรยายพิเศษ แก่ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำ
จังหวัด ภาคกลาง ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗