ภาพข่าวเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖
   

เตรียมการจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ ได้ไปตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “มหกรรม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ธันวาคม ๒๕๕๖” ในส่วนของ สพป.
ปทุมธานี เขต ๑ ณ ลานอเนกประสงค์ ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
นายแสนยา สามไชย (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ประธานในการประชุม
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการ
นายวิโรจน์ ผลแย้ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธาน
การประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  งานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ระหว่างวันที่ ๑ - ๕
ธันวาคม ๒๕๕๖ ลานอเนกประสงค์ ตำบลบ้านฉาง
อำเภอเมืองปทุมธานี  ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี
เขต ๑  เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ประชุมคณะกรรมการฯ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการกำหนดพื้นที่เป้าหมายจำแนกสถานะพื้นที่
สถานศึกษา,การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และการเตรียมการจัดนิทรรศการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ณ ห้องประชุม สพป.
ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า
การก่อสร้างอาคาร สพป.ปทุมธานี เขต ๑ แห่งใหม่
ณ สถานที่ก่อสร้างฯ ถนนปทุมธานี-สามโคก ตำบล
บางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

คัดเลือกนักเรียน สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุม
งานประเมิน คัดเลือก นักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำ
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ประชุม รอง ผอ. /ผอ.กลุ่ม
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุม
รองผู้อำนวยการเขตฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๖”
นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี
เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๖”
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
ณ โรงเรียนปทุมวิไล อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ประชุมการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
นายสมมาตรชิตญาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธาน
ในการประชุมคณะกรรมการการจัดงาน “วันสมเด็จ
พระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๖

กลั่นกรองย้ายและประเมินศักยภาพฯ
นายสมมาตรชิตญาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธาน
ในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษา และประเมินศักยภาพของผู้บริหาร
ที่ขอย้าย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ทุนทำดีเพื่อสังคม
นายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนทำดี
เพื่อสังคม” ของบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด
(มหาชน) มีนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธานี
เขต ๑ รับทุนดังกล่าว จำนวน ๑๖ โรงเรียน ณ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี อำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

วางแผ่นศิลาฤกษ์และไม้มงคล  
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๙ น.
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ พร้อมด้วย
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ได้วางแผ่นศิลาฤกษ์พร้อม
ไม้มงคล ๙ ชนิด ในหลุมเสาเอกอาคาร สพป.ปทุมธานี
เขต ๑ แห่งใหม่ (ด้านทิศตะวันออก) ณ สถานที่ก่อสร้าง
อาคาร สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ถนนปทุมธานี – สามโคก
ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี

ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
นายแสนยา สามไชย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)ประธานในการประชุม
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
นายสมชาย อัชฌากุล (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ประธาน
การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดนาวง  เมื่อวันที่
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ณ ห้องประชุม
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ
นายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานกรรมการ
กลางสนามสอบ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖ (รอบที่ ๑) ซึ่งเป็นโครงการที่
สพฐ. ร่วมกับ สสวท. คัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษาเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ โดยจัดสอบ ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต ๑
ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ประชุมคณะกรรมการพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ เพื่อเยียวยา
ให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว ๕)
ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ณ ห้องประชุม
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นำคณะหัวหน้าส่วน
ราชการประจำจังหวัดปทุมธานีร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยครั้งนี้นายกำจัด คงหนู
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
ร่วมการบันทึกเทป ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ถ.วิภาวดีรังสิต กทม. เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ร่วมพิธีเปิดอาคาร ร.ร.ธัญรัตน์
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนธัญรัตน์
ซึ่งได้รับงบประมาณการก่อสร้างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี โดยนายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และนายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดอาคารดังกล่าว
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ นำคณะข้าราชการ สพป.
ปทุมธานี เขต ๑ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “วันพระบิดา
แห่งฝนหลวง” ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระราชดำริริเริ่มโครงการฝนหลวงขึ้นในประเทศไทย จังหวัด
ปทุมธานีได้กำหนดพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

คัดเลือกเยาวชนดีเด่น เพื่อพบนายกฯ วันเด็ก ปี ๕๗
นายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อเข้าพบ
นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างรั้วสำนักงานฯ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยม
ความก้าวหน้าการก่อสร้างรั้วสพป.ปทุมธานีเขต ๑
แห่งใหม่ ณ สถานที่ก่อสร้างฯ ถนนปทุมธานี-
สามโคก ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมสัมมนา
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
และในการประชุมดังกล่าว นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปทุมธานี ได้มาพบปะ และมอบนโยบาย แนวทางในการ
ปฎิบัติงาน ฯ  ณ ห้องประชุมโรงแรมปทุมธานีเพลส อำเภอเมือง
ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคาร สพป.ปท.๑
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยม
ความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคาร สพป.ปทุมธานี
เขต ๑ แห่งใหม่ ณ สถานที่ก่อสร้างฯ ถนนปทุมธานี-
สามโคก ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ยินดีต้อนรับ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ให้การ
ต้อนรับนายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการ สพม.๙
ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการ สพม.๔
ณ ห้องประชุม สพม.๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ยินดีต้อนรับ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ รองผู้อำนวยการ
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับนายวิโรจน์ ผลแย้ม
รองผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต ๒ ในโอกาสที่เดินทาง
มารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ 
ณ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

อวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด (๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๖) นายกำจัด  คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่
๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖

ร่วมถวายกฐินสามัคคี ณ วัดหน้าต่างใน
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติงานถวาย
กฐินสามัคคี ณ วัดหน้าต่างใน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
โดยนายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราช สพฐ. ประจำปี ๒๕๕๖
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ผ้าพระกฐิน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๖ ให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส
ณ วัดช่องลม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยนายอภิชาติ จีระวุฒิ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี
ครั้งนี้นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ได้เข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

พิธีวางศิลาฤกษ์  อาคารเรียน
นายกำจัด  คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
นายชาญ พวงเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์
อาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี (อาคาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี) ณ โรงเรียน
อนุบาลปทุมธานี  เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖

Eco-School
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ให้สัมภาษณ์ กับนายมารุต
จาติเกตุ ผู้อำนวยการมูลนิธิการศึกษาไทย เกี่ยวกับโรงเรียน
ในโครงการโรเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Eco-School) เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุม
พิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
(บ้านเรียนชวนชื่น) เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

กลั่นกรองคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
 ประจำปี ๒๕๕๗ ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖