ภาพข่าวเดือนตุลาคม ๒๕๕๖
   

ตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยม
การตอกเสาเข็ม เพื่อก่อสร้างอาคาร สพป.ปทุมธานี
เขต ๑ แห่งใหม่ ณ สถานที่ก่อสร้างฯ  ถนนปทุมธานี -
สามโคก ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี เมื่อวันที่  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

ร่วมสังสรรค์ งาน FOK กอล์ฟ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ ร่วมสังสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และการออกกำลังกาย
ในงาน FOK ครั้งที่ ๑๔ ณ สนามบางกอก กอล์ฟ คลับ อ.เมืองปทุมธานี 
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

วันปิยมหาราช
นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ พร้อมด้วยคณะข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธี
ถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช” เพื่อน้อมลำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมีนายพงศธร
สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี
ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
นายสมชาย อัชฌากุล (ผู้ทรงคุณวุฒิ)เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

ประชุมเตรียมจัดตั้ง งปม.๕๘(งบลงทุน)
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๕๘
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

กลั่นกรองการจัดสรรอัตราข้าราชการครูฯ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรอัตราข้าราชการครู
ในสถานศึกษา ที่ว่างจากผลเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ
๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร สพป.ปทุมธานี เขต ๑
นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ โดยมีนายพงศธร สัจจชลพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายชาญ พวงเพ็ชร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานร่วม
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน
ณ สถานที่ก่อสร้างอาคารฯ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

เตรียมความพร้อมสถานที่จัดพิธีวางศิลาฤกษ์
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมคณะทำงาน
จัดสถานที่พิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร สพป.ปทุมธานี เขต ๑
ประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง  ณ สถานที่
ก่อสร้างฯ ถนนปทุมธานี – สามโคก ต.บางปรอก อ.เมือง
จ.ปทุมธานี  เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๕๖

ประชุมประเมินความพร้อมขอขยายชั้นเรียนฯ ร.ร.วัดนาวง
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประเมิน
ความพร้อมการขอขยายชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียน
วัดนาวง ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

เตรียมความพร้อมสถานที่จัดพิธีวางศิลาฤกษ์
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมคณะทำงาน
จัดสถานที่พิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร สพป.ปทุมธานี เขต ๑
ประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง  ณ สถานที่ก่อสร้างฯ
ถนนปทุมธานี – สามโคก ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖

ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา    
นายแสนยา สามไชย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)ประธานในการประชุม อ.ค.ก.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

มอบอาคารเรียน ร ร.ร.วัดสว่างภพ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานมอบอาคารเรียน ๑๐๕/๒๙ (ปรับปรุง ๒ ชั้น 
๕ ห้องเรียน)ใต้ถุนโล่ง และพร้อมกันนี้ ได้ทำการเปิดสนามไดฟ์กอล์ฟ
เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมของโรงเรียน 
ณ โรงเรียนวัดสว่างภพ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

รับมอบอุปกรณ์ห้องวิทย์ฯ ร.ร.บ้านคลองเจ้าเมือง
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์และ
ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ จาก
บริษัท บี บราวน์(B.BRAUN) ประเทศไทย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย
อุปกรณ์ทางการแพทย์  ณ โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

คารวะเลขาธิการ กพฐ.
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมคารวะและมอบดอกไม้
แสดงความยินดี กับนายอภิชาติ จีระวุฒิ เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรง-
ตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สพฐ. 
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานประชุมรองผู้อำนวยการ
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ประธานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ แห่งใหม่  ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี
 เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖

ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิฯ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน(ด้านที่ ๓) สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ณ ห้องประชุม
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖

นมัสการหลวงพ่อขอฤกษ์ยามพิธีวางศิลาฤกษ์
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ได้ไปนมัสการพระราชวรเมธาจารย์
(หลวงพ่อวิชาญ ถิรสีโล) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ เจ้าคณะจังหวัด
ปทุมธานี(ธรรมยุต) เพื่อขอฤกษ์ยาม พิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ แห่งใหม่ (ถนนปทุมธานี-สามโคก)
โดยได้ฤกษ์ดี ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ พิธีบวงสรวง
 เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีวางศืลาฤกษ์เวลา ๐๘.๒๘ น.
เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖

จัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี
๒๕๕๓-๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ตุลาคม ๒๕๕๖

การประเมินวิทยฐานะ  
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ 
ได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถสายงาน
บริหารสถานศึกษา สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนที่ยื่นขอมีวิทยฐานะ 
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ของนายสกล กลิ่นโกมล ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านบึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖