โรงเรียน
รายละเอียด
วัดหว่านบุญ ประกาศโรงเรียนวัดหว่านบุญ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
ครูอัตราจ้าง ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๗ รายละเอียดดังนี้
อนุบาลปทุมธานี ประกาศโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี เรื่อง สอบราคาจ้าง
สร้างทางเดินเท้าพร้อมหลังคาโครงสร้างเหล็ก รายละเอียดดังนี้
วัดท่าวัว ประกาศโรงเรียนวัดท่าวัว จังหวัดสระบุรี เรื่อง สอบราคา
จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ รายละเอียดดังนี้
วัดบ้านพร้าวใน ประกาศโรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
ห้องเรียนอาเซียนศึกษา รายละเอียดดังนี้
คลองบ้านพร้าว ประกาศโรงเรียนคลองบ้านพร้าว เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
ห้องเรียนอาเซียนศึกษา รายละเอียดดังนี้
วัดสามัคคิยาราม ประกาศโรงเรียนวัดสามัคคิยาราม เรื่องสอบราคาซื้อคุณภัณฑ์
ห้องเรียนอาเซียนศึกษา รายละเอียดดังนี้
ปากคลองสอง ประกาศโรงเรียนปากคลองสอง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
ห้องเรียน Asean Muitimedai
ประจำห้องเรียน ประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๖ งบลงทุนครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(งบแปรญัตติ)
รายละเอียดดังนี้
วัดผลาหาร ประกาศโรงเรียนวัดผลาหาร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
รายละเอียดดังนี้