โรงเรียน
รายละเอียด
วัดหงส์ปทุมาวาส ประกาศ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส เรื่องรับสมัครบุคคล
เพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน รับสมัคร
วันที่ ๒๑-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ รายละเอียดดังนี้
วัดหว่านบุญ ประกาศ โรงเรียนวัดหว่านบุญ รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
รับสมัคร ๒๘ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ -
๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดดังนี้
วัดหว่านบุญ ประกาศโรงเรียนวัดหว่านบุญ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
ครูอัตราจ้าง ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๗ รายละเอียดดังนี้