ภาพข่าวเดือนกันยายน ๒๕๕๖
   

มุทิตาจิตแด่คุณครูผู้เกษียณ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานงานแสดงมุทิตาจิต
และมอบของที่ระลึกแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ของโรงเรียน
ในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี ณ ภัตตาคารกุ้งเต้น อึ้งจั่วกี่ ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

แสดงมุทิตาจิต
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ พร้อมด้วยคณะเข้าคารวะ
แสดงมุฑิตาจิตและมอบของที่ระลึก แด่นายชินภัทร ภูมิรัตน
เลขาธิการ กพฐ. และนางเบ็ญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการฯ
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

รับมอบหลังคาโดมอเนกประสงค์ร.ร.วัดเทียนถวาย
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานรับมอบหลังคา
โดมอเนกประสงค์ จากนายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเพื่อมอบให้แก่โรงเรียน
วัดเทียนถวาย ไว้ใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมของโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดเทียนถวาย
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

บรรจุนักเรียนทุน ครูมืออาชีพ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ให้โอวาทแก่นักเรียนทุน
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตามโครงการผลิตครูมืออาชีพ
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๖ ราย
ณ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๓๐กันยายน ๒๕๕๖

แสดงความยินดีและต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ พร้อมด้วยคณะ ร่วมคารวะและมอบดอกไม้แสดงความยินดี
กับนายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ในโอกาสที่ย้ายมา
ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ณ บ้านพักปลัดจังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖

นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมพื้นที่
ประสบอุทกภัยและปล่อยคาราวานรถและเรือพร้อมอุปกรณ์
กู้ภัย ณ วัดโบสถ์ อ.สามโคก จากนั้นได้ลงเรือเยี่ยมชุมชน
ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และขึ้นฝั่ง ณ วัดท้ายเกาะ มอบสิ่งของ
อุปโภค บริโภคให้กับประชาชน โดยมี นายกำจัด คงหนู  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต ๑ รองผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต ๑  ผู้อำนวยการ
โรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖

แสดงมุทิตาจิต
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานงานแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก
ผู้เกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนคุณหญิงส้มจีน,กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษากลุ่ม ๙ และ ๑๐ ณ ห้องอาหารบางบัว,โรงเรียนอนุบาล
ปทุมธานีและโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖

แสดงความยินดี
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ นำคณะข้าราชการ
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ร่วมแสดงความยินดีกับ
นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
ในโอกาสที่เดินทางไปรับตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการจากหน่วยงาน
ในจังหวัดปทุมธานี ร่วมแสดงความยินดี ณ ศาลากลาง
จังหวัดปทุมธานี  เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖

รับมอบอาคารเรียน ร.ร.วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานรับมอบอาคารเรียน
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จากนายชาญ พวงเพ็ชร์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเพื่อมอบให้แก่โรงเรียน
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ไว้ใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมของโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเลื่อนขั้นเงินเดือน
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ
ในสังกัด ครั้งที่ ๒ (๑ ต.ค.๒๕๕๖) ณ ห้องประชุม 
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖

วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานงานมุฑิตาจิต
ผู้บริหารสถานศึกษาในงาน “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณ
ที่ภาคภูมิ รักยั่งยืน” ณ ห้องอาหารร้านถึงพริกถึงขิง อ.เมือง
ปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖

งานแสดงมุทิตาจิต
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติงานแสดง
มุทิตาจิต คณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี
พ.ศ.๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖

ด้วยรักและผูกพัน
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ พร้อมด้วยคณะ ร่วมเป็นเกียรติ
ในงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 
นายศิริพงษ์ ห่านตระกูลที่ได้รับการโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรง
ตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง และแสดงมุฑิตาจิตแก่
รองผู้ว่าราชการฯ นายประสิทธิ์ บุญลิขิต และหัวหน้าส่วน
ที่เกษียณอายุราชการ ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมวิไล
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖

ตรวจ เยี่ยมโรงเรียน
นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ได้ออก
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย โรงเรียนวัดสะแก
โรงเรียนวัดเชิงท่า และโรงเรียนวัดท้ายเกาะ อำเภอสามโคก
เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วม สภาพน้ำท่วมขึ้นลงตามระดับ
แม่น้ำเจ้าพระยา โรงเรียนยังสามารถเปิดทำการเรียนการสอน
ได้ตามปกติ ระดับน้ำยังไม่กระทบต่ออาคารเรียน 
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบริเวณริมฝั่งเจ้าพระยา 
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน
บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน,
โรงเรียนวัดถั่วทอง,โรงเรียนวัดปทุมทองและโรงเรียน
วัดสองพี่น้อง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖

อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาพิเศษ(LD) 
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการอบรมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาพิเศษ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้(LD) ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กันยายน ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖

ขยายผลการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ จัดอบรมขยายผลการใช้
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ E-OFFICE ๒๕๕๖
ให้กับบุคลากรในสถานศึกษาอำเภอเมืองปทุมธานี
และอำเภอคลองหลวง ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี
เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖

ถอดแบบประสบการณ์วิชาชีพครู
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธาน
เปิดโครงการถอดแบบประสบการณ์วิชาชีพครู และ
แสดงมุฑิตาจิตแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการ
โรงเรียน ครู และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมศุภาลัยป่าสัก
รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖

ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ขอเปลี่ยนแปลงงบ’๕๖ 
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดคำขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ณ สพป.ปทุมธานี
 เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖

ขยายผลการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ จัดอบรมขยายผลการใช้
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ E-OFFICE ๒๕๕๖
ให้กับรองผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต ๑
ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในกลุ่ม ณ ห้องประชุม
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖

ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
นายแสนยา สามไชย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)ประธานในการประชุม
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน  ๒๕๕๖

จัดสรรเงินรางวัล  ปี’๕๔
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี ๒๕๕๔
 เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลให้กับ
ข้าราชการครู บุคลากรและลูกจ้างประจำ ณ ห้องประชุม
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖

ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ออกตรวจเยี่ยม
สนามแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี อำเภอเมือง
ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่
๑๖ กันยายน ๒๕๕๖

“คนดีของแผ่นดิน”
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”
ณ โรงเรียนวัดนาวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖

ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมสัมมนา
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ฯ ณ ห้องประชุมโรงแรมปทุมธานีเพลส อำเภอ
เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  เมื่อวันที่  ๑๒  กันยายน
๒๕๕๖

คาราวะเลขาธิการ สกอ.   
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการและบุคลากรฯ เข้าร่วมคาราวะ นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖  

สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม
นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
เป็นประธานเปิดอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม
หลักสูตรครูทั่วประเทศ โรงเรียนมาตรฐานสากล และ
โรงเรียนในฝัน จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕
กันยายน ๒๕๕๖ ณ World Peace Valley อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖

ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตกรรม
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ได้ไปตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันกิจกรรม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส อ.เมือง
ปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖

รับมอบอาคารเรียน ร.ร.คลองสระ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี เป็นประธานร่วมในพิธีรับมอบอาคารเรียน ของโรงเรียนคลองสระ
(สภาวิทยาอุทิศ) เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนไว้ใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมของโรงเรียน ณ โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ)
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖

อบรมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
นายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการอบรม การพัฒนาครู
ผู้สอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑ 
เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖

รับมอบโรงอาหาร
นายสมมาตร ชิตญาติ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
เป็นประธานรับมอบโรงอาหาร โครงการ ๕๐ ปี
๕๐ โรงเรียน จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบให้กับ
โรงเรียนบึงเขาย้อน อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖

ประชุมเตรียมการคัดเลือกบุคคลฯ 
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเตรียมการคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ณ ห้องประชุม 
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖

รับมอบอุปกรณ์กีฬา
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ รับมอบอุปกรณ์กีฬา จากมูลนิธิ
สแตนเลย์ประเทศไทย ซึ่งมูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม
การศึกษาด้านการกีฬา จึงจัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬา
ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนฯ จำนวน ๓๐ ชุด
ณ สพป.ปทุธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖