ผลงานทางวิชาการของข้าราชการในสังกัด สพป. ปทุมธานี เขต ๑
นางชะโลม คุ้มวงษ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ โรงเรียนบึงเขาย้อน
เรื่อง
  คำควบกล้ำ คำอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑
บทคัดย่อ
นางกนกพร ศรีเปลี่ยนจันทร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
เรื่อง
  กระบวนการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมนักเรียนปฐมวัยโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
บทคัดย่อ
นางอภิญญา เกษีสังข์
ตำแหน่ง : ครู โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
เรื่อง
  รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษา
อังกฤษ เรื่อง เรียนรู้คำศัพท์จากภาพกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
บทคัดย่อ
นางภัทวดี รอดวงษ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต
เรื่อง
  รายงานผลการประเมินโครงการระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดรังสิต
บทคัดย่อ
นายกมล กลิ่นโกมล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง
เรื่อง
  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านบึง ปีการศึกษา
๒๕๕๕
บทคัดย่อ
นางสาวนันท์นภัส เจริญโพธิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ
เรื่อง
  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการบริหารงาน
กลุ่มบริหารงบประมาณโดยใช้การบริหารงานเชิงระบบ
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ
บทคัดย่อ