......ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าเยี่ยมชมข่าวสารการศึกษาของ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ "Best Education Service & Happy Working Area". .......
นายกำจัด คงหนู
ผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต ๑

: : เกี่ยวกับเขต
ปฏิทินปฏิบัติงานผู้อำนวยการ
เรื่องเล่าจากเจ้าพระยา
พบทีมผู้บริหาร
: : เว็บไซต์กลุ่มงานภายใน
อำนวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
ส่งเสริมสถานคึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
: : ผู้บริหารโรงเรียน
อำเภอเมืองปทุมธาน
อำเภอสามโคก
อำเภอคลองหลวง
อำเภอลาดหลุมแก้ว
: : บุคลากรในกลุ่มงาน
อำนวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
: : ข้อมูลข่าวสาร
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๗
ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
คู่มือจัดทำแผนฯ สถานศึกษา
คู่มือจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลฯ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฯ
รายชื่อโรงเรียนดีศรีตำบล
รายชื่อโรงเรียนในฝัน
รายชื่อโรงเรียนเอกชน
แบบฟอร์มควบคุมภายใน CSA
 


: : ข่าวจากโรงเรียน
รับสมัครพนักงานราชกา
รับสมัครครูอัตราจ้าง
ประกาศสอบราคา
: : รายงานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
: : ผลงานทางวิชาการ
ข้าราชการสังกัดสพป. ปทุมธานี เขต ๑
 
 
 

: : ประมวลภาพกิจกรรมข่าว

ตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้าง สพป.ปท.๑
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า
การก่อสร้างอาคาร สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ณ สถานที่ก่อสร้างฯ
ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุม
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ เพื่อดำเนินการติดตั้ง
ขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา และ
ประชุมคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่ควร
ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในโรงเรียน
ขนาดเล็ก ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

อบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติการเปิดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการ
บริหารจัดการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ซึ่งจัดโดยสำนัก
อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา สพฐ. โดยครั้งนี้
นายสมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการ
อบรม ณ โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

ประชุมคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัล
นายสมมาตรชิตญาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่อดำเนินการจัดสรรเงินรางวัล
ให้กับข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ณ ห้องประชุม
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗

คัดเลือกทุนโครงการสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
นายวินชัย อุยางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุน
และประสานงาน ระดับจังหวัดปทุมธานี โครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำ
ปีการศึกษา๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗

สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานอำนวยการการสอบ
สัมภาษณ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย 
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยมีนายพงศ์เฉลิม  เปาริก นักทรัพยากร
บุคคลชำนาญการพิเศษ สพร.(ผู้แทน สพฐ.) เข้าร่วมสังเกตการณ์
ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม บริเวณศาลากลาง จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗

ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ปีพุทธศักราช
๒๕๕๗ ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗

คัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ปี’๕๖
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗

งานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ นำคณะข้าราชการ
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ วางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗  เพื่อเป็นการน้อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน
ที่ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ขับไล่อริราชศัตรู
ตลอดพระชนมายุ  ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม บริเวณศาลากลาง
จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

อัลบั้มภาพทั้งหมด
: : ข่าวประจำวัน

 

: : ประมวลภาพกิจกรรมข่าวจากโรงเรียน

มอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย 
นายสุชาติ  แก้วฉาย ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙
(คลองหลวง) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  ณ อาคาร อบจ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
๖๙ (คลองหลวง)  ในวันอังคารที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT) นำคณะข้าราชการ
และผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา 
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เยี่ยมชม
และศึกษาดูงาน  เรื่อง การวางแผนงบประมาณโรงเรียน
และติดตามผลโครงการของโรงเรียนวัดท้ายเกาะ
เมื่อวันที่ ๕  มีนาคม ๒๕๕๗ 

รับมอบอาคารเรียนและทอดผ้าป่าสามัคคีการศึกษา
นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธาน
รับมอบอาคารเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
เฉลิมพระเกียรติ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
มอบให้โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

รับมอบห้องสมุด 3 ดี มีชีวิต
นายสมมาตร ชิตญาติ รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1
รับมอบห้องสมุด 3 ดี มีชีวิต โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙
(คลองหลวง) จากมูลนิธิแอมเวย์ และได้เลี้ยงอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙
(คลองหลวง) เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

งานมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ
นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ
ในงานนี้ นายสุชาติ แก้วฉาย ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
๖๙ นำคณะครู และนักเรียน ร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ ในครั้งนี้นายสุชาติ แก้วฉาย รับวุฒิบัตรผู้บริหารดีเด่น
ของกลุ่มลุ่มเจ้าพระยา ณ โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๕๗

ว่าที่ พันตรีจักรพงษ์   กองภา  ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้นจี่อุทิศ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนาม
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
ตามโครงการทำดีเพื่อพ่อ เมื่อวันเสาร์ที่   ๒๗
กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 
นายอภิชาติ จีระวุฒิ
เลขาธิการ กพฐ.
 
: : แนะนำ Link สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
จัดซิ้อจัดจ้าง สพฐ.
 

    dictionary online

: : มุมการศึกษา.
 
: : ศูนย์ปฏิบัติการ
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (UTQ)
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC)
ศูนย์ปฏิบัติการ กพร. (VC)
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ ถนนปทุมสัมพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๓๔๔๑๓,๕๙๓๓๖๒๗, ๕๘๑๖๐๔๗, ๕๘๑๔๘๐๒, ๕๘๑๓๓๑๓ โทรสาร ต่อ ๔