สพป.ปทุม
วันที่
รายละเอียด
๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิก
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต ๑ รายละเอียดดังนี้
๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ แจ้งเรื่อง การจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โซน ๓
รายละเอียดดังนี้
๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค.
ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ในการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สพป.ปทุมธานี เขต ๑
ประกาศ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ประถมศึกษา
ปฐมวัย ดนตรีไทย
สถานที่สอบ
๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัคร
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้าง
ในสังกัดสถานศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
รายละเอียดดังนี้
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
สพป.ปทุมธานี เขต ๑
ประกาศ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ประถมศึกษา
ปฐมวัย ดนตรีไทย
ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ สนามสอบ
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ แจ้งเรื่องการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
ที่ ก.ค.ศ.รับรองตาม ว 30 (เบิกจ่ายเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556)
รายละเอียดดังนี้
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ สถิติจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สังกัด สพป.ปทุมธานี
เขต ๑ รายละเอียดดังนี้
๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗

สพป.ปทุมธานี เขต ๑ แจ้งเรื่องการเริ่มดำเนินการ
ในระบบ e-GP ภายหลังช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ ด้วย ขณะนี้ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) สามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้ว ตั้งแต่
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ดังนั้น กรณีโรงเรียนจะดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง ต้องดำเนินการในระบบ e-GP (กรณีงานสอบราคา
ต้องดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบฯ) ถ้าไม่ลงในระบบฯ
จะไม่สามารถเบิกเงินได้ รายละเอียดดังนี้

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ แจ้งเรื่อง ขอเชิญวิทยากรโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
กิจกรรมการจัดค่ายภาษาอังกฤษ(รายชื่อดังแนบ) ประชุมในวันที่
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี
เขต ๑ รายละเอียดดังนี้
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ แจ้งเรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
สำหรับข้าราชการครูที่ไม่มีวิทยฐานะ กรณีได้รับการปรับเงินเดือน
ตามคุณวุฒิฯ รายละเอียดดังนี้
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต ๑ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต ๑
รายละเอียดดังนี้
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ แจ้งเรื่อง การจัดทำโครงการพัฒนา
การสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กิจกรรม
การจัดค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕
กิจกรรมการจัดค่ายภาษาอังกฤษสู่อาชีพแบบเข้ม นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๓ และกิจกรรมการจัดค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ในช่วงปิดภาคเรียนระหว่างวันที่ ๑๕ มีนาคม - ๑๕
พฤษภาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดดังนี้
๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ประกาศ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เรื่อง การรับสมัคร
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำ สพป.ปทุมธานี
เขต ๑ รายละเอียดดังนี้
๖ มีนาคม ๒๕๕๗ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ แจ้งเรื่องให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ รายละเอียดดังนี้
๓ มีนาคม ๒๕๕๗ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ แจ้งเรื่อง การตรวจสอบ
วัดความสามารถการอ่านออกเสียง และความเข้าใจ
ในการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
หนังสือนำส่ง / คำสั่งฯ
การจัดห้องสอบ
อำเภอเมืองปทุมธานี
อำเภอคลองหลวง
อำเภอลาดหลุมแก้ว
อำเภอสามโคก
๓ มีนาคม ๒๕๕๗ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ แจ้งเรื่องการจ้าง
ครูอัตราจ้าง (งบประมาณเงินอุดหนุนจาก อบจ.)
รายละเอียดดังนี้
๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ประกาศ สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เรื่อง การขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง จำนวน
๔ หลัง ของโรงเรียนวัดบางเดื่อ
รายละเอียดดังนี้
๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ประกาศคณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้ง
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา
รายละเอียดดังนี้
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการผู้แทน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.
(เลือกตั้งวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.)
อำเภอเมืองปทุมธานี
(หน่วยเลือกตั้ง ร.ร.วัดหงส์ปทุมาวาส )
อำเภอคลองหลวง
(หน่วยเลือกตั้ง ร.ร.คลองสอง)
อำเภอลาดหลุมแก้ว
(หน่วยเลือกตั้ง ร.ร.ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร)
อำเภอเมืองสามโคก
(หน่วยเลือกตั้ง ร.ร.วัดสามัคคิยาราม)
สพป.ปทุมธานี เขต ๑
(หน่วยเลือกตั้ง สพป.ปทุมธานี เขต ๑)

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ
เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.
กรรมการผู้แทนผู้อำนวยการ สพป.
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
กรรมการผู้แทนข้าราชการครู
กรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ แจ้งเรื่องการตรวจสอบวัดความ
สามารถการอ่านออกเสียงและความเข้าใจในการอ่าน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
รายละเอียดดังนี้
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ขอเชิญครูวิชาการโรงเรียนละ ๑ คน
ไปประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลองบ้านพร้าว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ ประกาศผลการคัดเลือกเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รายละเอียดดังนี้
๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็น
บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์
๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ประกาศ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เรื่อง การขายทอดตลาด
รถยนต์ราชการ รายละเอียดดังนี้
๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ประกาศ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เรื่อง การขายทอดตลาด
อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๔ หลัง ของโรงเรียนวัดบางเดื่อ
รายละเอียดดังนี้
๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่แจ้ง
จำนวนผู้เข้าร่วมงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๗ ณ โรงเรียน
วัดหงส์ปทุมาวาส อำเภอเมืองปทุมธานี ได้แจ้งจำนวน
ผู้ร่วมงาน ทางโทรสารหมายเลข ๐๒ ๕๙๓๔๔๑๓ ต่อ ๔
และ ๐๒ ๕๘๑ ๒๑๕๔
๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑ แจ้งรายชื่อ
โรงเรียน ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ
และเกียรติบัตรฯ งานวันครู ประจำปี ๒๕๕๗ ณ โรงเรียน
วัดหงส์ปทุมาวาส ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
รายละเอียดดังนี้
๘ มกราคม ๒๕๕๗ คำสั่งแต่งตั่งคณะกรรมการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๗
รายละเอียดดังนี้
๘ มกราคม ๒๕๕๗ ขอเชิญร่วมงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๗
รายละเอียดดังนี้
๘ มกราคม ๒๕๕๗ สำรวจจำนวนผู้ร่วมงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๗
รายละเอียดดังนี้